Justiva Nekomentované

Podnikanie v taxislužbe

Začať podnikať v taxislužbe sa na prvý pohľad môže zdať ako jednoduchá cesta za podnikateľským úspechom. Veď stačí auto a nejaká tá orientácia v meste a jeho okolí.

Najväčším problémom podnikania v taxislužbe však nie je samotná činnosť, ale byrokratické prekážky, ktoré štát podnikateľom kladie. Rozbehnutie firmy v tejto oblasti podnikania je naozaj zložité.

Najdôležitejšie je si uvedomiť, že štát z rôznych dôvodov má snahu regulovať poskytovanie automobilovej preprave ľudí. Z dôvodu bezpečnosti, kvality a spoľahlivosti taxislužieb od ich prevádzkovateľov vyžaduje splniť hneď viacero podmienok.

Podnikanie v taxislužbe nepatrí medzi voľné živnosti, ktoré stačí iba ohlásiť a môžete sa pustiť do podnikania. Prevádzkovanie firmy  v oblasti taxislužby živnostenský úrad chápe ako koncesovanú živnosť.

Čo je to taxislužba

Na začiatok je potrebné si definovať, čo to tá taxislužba vlastne je. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy  vozidlami s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča. Prevádzkovateľ taxislužby sa nazýva aj dopravca. Dopravcovi zo zákona vyplývajú povinnosti v rozsahu koncesie. Dopravca sa takisto musí riadiť prepravným poriadkom a naceňovať zákazníkov na základe tarify. Zákon ďalej hovorí o tom, že dopravca ponúka svoje služby na vyhradenom stanovišti alebo cez telefonickú objednávku. Právna úprava takisto prikazuje dopravcovi prepraviť zákazníka na želané miesto čo možno najkratšou cestou. Dopravca však musí prihliadnuť na požiadavky svojho zákazníka. Ten má v konečnom dôsledku právo určiť akúkoľvek trasu prepravy.

Čo je to koncesia

Koncesia je povolenie prevádzkovať nejakú činnosť v rozsahu, ktorý určuje živnostenský zákon. Pri taxislužbe je koncesia udeľovaná žiadateľovi, ktorý má minimálne jedno vlastné vozidlo. Toto auto môže mať aj prenajaté. Žiadateľ musí mať takisto zabezpečené stanovište, z ktorého bude poskytovať svoje služby. Zákon vyžaduje aj to, aby žiadateľ mal miesto na garážovanie vozidla, respektíve miesto, kde môže automobil odstaviť po ukončení poskytovania služieb.

Zákon ďalej o žiadateľa vyžaduje:

 • bezúhonnosť
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • preukázanie finančnej spoľahlivosti

Koncesie na taxislužby vydáva obvodný úrad. Táto inštitúcia má právo takúto koncesiu aj odobrať. Pri vydaní tejto koncesie má obvodný úrad právo aj definovať, aký typ či vek automobilu, môže majiteľ koncesie prevádzkovať. Úrad má právo aj určiť stanovište taxislužby, vybavenie vozidla na prepravu určitých skupín ľudí.

Finančnú spoľahlivosť dopravca dokazuje výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou či zakladateľskou listinou. Preukázať je potrebné sumu minimálne 1000 € na každé vozidlo taxislužby. Finančnú spoľahlivosť môže dopravca preukázať aj poistením zodpovednosti za výkon povolania.

Obvodný úrad neudelí koncesiu žiadateľovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz. Koncesia nebude udelená ani žiadateľovi, ktorému bolo zakázané viesť motorové vozidlo. Toto platí aj pre prípad priestupkového konania, pokiaľ trvá sankcia.

K zániku koncesie dochádza  v prípade úmrtia držiteľa koncesie. Toto však neznamená, že taxislužba nemôže vo svojej činnosti pokračovať. Podľa zákona môže dedič pokračovať v prevádzkovaní taxislužby až do skončenia dedičského konania. Úmrtie majiteľa koncesie je však potrebné bezodkladne ohlásiť. Príslušný dopravný orgán sa následne do 15 dní vyjadrí, či má k pokračovaniu prevádzky taxislužby námietky.

Platnosť koncesie

Obvodný úrad vydáva koncesiu na prevádzku taxislužby na obdobie 10 rokov. Platnosť koncesie môže byť nižšia v prípade, že žiadateľ o koncesiu o to požiadal. Po uplynutí 10 rokov musí byť vydaná nová koncesia.

Koncesia nie je prenosná a predajom obchodného podielu či celej firmy sa neprenáša. To znamená, že v prípade, ak majiteľ taxislužby predáva svoju firmu, nový majiteľ musí požiadať  o novú koncesiu.

Odňatie koncesie

Koncesia na prevádzku taxislužby je odňatá v nasledujúcich prípadoch:

 • držiteľ koncesie prestal spĺňať podmienky na jej získanie
 • na firmu držiteľa koncesia bol vyhlásený konkurz
 • držiteľ koncesie nie je z rôznych dôvodov schopný vykonávať predmetnú činnosť
 • držiteľ koncesie z rôznych dôvodov nezačal prevádzkovať taxislužbu do 30 dní od udelenia koncesie
 • držiteľ koncesie o jej odňatie sám požiadal

Obmedzovanie prevádzky taxislužby zo strany obce

Do života taxislužieb do veľkej miery zasahujú aj obce. Obec má zo zákona právo regulovať taxislužby operujúce na jej území. Najbežnejšou požiadavkou obcí je znalosť miestnych ulíc, právnych predpisov týkajúcich sa taxislužby či ochrany spotrebiteľa. Obec môže taxislužby testovať aj z obsluhy taxametru. Overenie týchto znalostí a schopností prebieha formou skúšky. Náležitosti takejto skúšky mesto definuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Na základe výsledku takéhoto testu je vystavovaný preukaz o odbornej spôsobilosti vodiča. V tomto nariadení obec určuje aj stanovištia taxislužieb a ich prevádzkový poriadok. Obec môže určovať napríklad aj oblečenie vodiča taxislužby či možnosť cestujúceho si vybrať ktorékoľvek auto stojace na príslušnom stanovišti.

Ďalšie podmienky

Vodičom taxislužby nemôže byť ktokoľvek. Vekový limit je 21 rokov s tým, že vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 3 roky. Vodič musí byť zamestnancom taxislužby alebo s ňou musí byť v spojení ako samostatne zárobková osoba. Vodič musí byť bezúhonný.

Podmienky pre vozidlo taxislužby sú nasledované:

 • označené, že sa ide o vozidlo taxislužby
 • funkčný taxameter
 • zobrazený cenník
 • poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví a jeho majetku
 • strešné svietidlo s nápisom TAXI
 • možnosť prepravy batožiny
Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

Rozšírenie predmetov podnikanie v spoločnosti s ručením obmedzeným

Rozšírenie či zúženie predmetov podnikania eseročky patrí v podnikaní medzi bežné záležitosti. Firmy často začínajú s novými projektmi. Neraz im to však nevyjde a pustia sa do ďalšej oblasti podnikania. Kým zužovanie predmetu podnikania je relatívne bezproblémový proces, s rozširovaním predmetov podnikania môžu byť spojené rôzne problémy. Read more