Justiva Nekomentované

Ako si založiť s. r. o.? Toto sú najčastejšie chyby, ktoré podnikatelia robia

Jednou z prvých úloh, ktoré začínajúci podnikatelia majú, je výber formy podnikania. Ak nechcete podnikať formou živnosti, najčastejšou alternatívou je založenie s. r. o. spoločnosti. Z pohľadu administratívy a byrokracie ide o komplikovanejší proces, počas ktorého sa môžu vyskytnúť viaceré chyby a omyly. Toto je prehľad tých najčastejších. Read more

Justiva Nekomentované

Ako založiť s.r.o. v roku 2017

Základné informácie o spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, ktorú zakladá minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Pri založení s.r.o. existuje povinnosť tvorby základného imania, pričom jeho minimálna hodnota je 5000 Eur. Každý spoločník je povinný vložiť minimálne 750 Eur  či už peňažnou alebo nepeňažnou formou. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného imania, nie celým svojím majetkom. Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú valné zhromaždenie, konateľ prípadne konatelia a dozorná rada. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nasleduje po určení výšky základného imania, rozhodnutí o názve spoločnosti a určení orgánov, netreba zabúdať ani predmet podnikania. Aké doklady potrebujete k založeniu s.r.o.?

Zakladateľská listina či spoločenská zmluva

Založenie s.r.o. je podnietené podpísaním zakladateľskej listiny (1 spoločník) respektíve spoločenskej zmluvy (viac spoločníkov), no samotná spoločnosť vzniká až zápisom do obchodného registra. Túto zmluvu je potrebné pripraviť v 4 origináloch – jeden je určený živnostenskému úradu, druhý pre potreby spoločnosti a 2 vyhotovenia sa odovzdávajú pre potreby obchodného registra. Spolu so spoločenskou zmluvou musí zakladateľ (fyzická osoba) vypracovať aj vyhlásenie, v ktorom deklaruje, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. V prípade, že s.r.o. zakladá právnická osoba, musí vypracovať vyhlásenie o tom, že má v spoločnosti ďalšieho spoločníka. Samozrejmosťou sú podpisové vzory konateľov spoločnosti.

Osvedčenie o živnostenskom podnikaní

Tak ako musia živnostníci ohlasovať vznik svojej živnosti na okresnom úrade, tak musia splniť svoju povinnosť voči odboru živnostenského podnikania aj konatelia s.r.o. V tomto kroku získavajú konatelia živnosť na predmet svojho podnikania. Konatelia sú povinní vyplniť a podpísať formulár živnostenského úradu, zaplatiť správny poplatok, priložiť spoločenskú zmluvu a už len čakať na vydanie živnostenského osvedčenia. Pri elektronickom podaní môžete v súčasnosti ušetriť na správnych poplatkoch takmer 60 Eur.

Súhlas daňového úradu

Z daňového úradu potrebuje zakladateľ s.r.o. získať potvrdenie o tom, že nemá  nedoplatok na daniach či cle, zakladatelia s.r.o. totiž nemôžu mať žiadne daňové nedoplatky. Táto skutočnosť sa obchodnému registru dokladuje prostredníctvom súhlasu daňového úradu so zápisom v obchodnom registri, vydanie súhlasu trvá správcovi dane približne 5 dní. Čo sa týka nedoplatkov v zdravotnej či sociálnej poisťovni, nie je potrebné žiadne dokladovanie – s.r.o. si môžu založiť aj dlžníci v týchto poisťovniach.

Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Do 1.1.2016 bolo potrebné vložiť základné imanie spoločnosti na účet v banke. Od minulého roka však postačí vydať písomné vyhlásenie správcu dane o vložení základného imania do spoločnosti. V tomto vyhlásení správca uvádza výšku splatených vkladov spoločníkov ako aj výšku základného imania. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v zakladateľskej listine či spoločenskej zmluve. Pred podaním návrhu  na zápis s.r.o. do obchodného registra musí každý zo spoločníkov splatiť minimálne 30% svojho vkladu, pričom celková hodnota peňažných a nepeňažných vkladov musí tvoriť minimálne 50% zo zákonom stanovenej hodnoty základného imania. Ak s.r.o. zakladá iba jedna osoba, musí pred podaním návrhu na zápis do OR splatiť celú hodnotu základného imania.

Návrh na zápis do obchodného registra

Po príprave všetkých dokumentov prichádza posledný a najdôležitejší krok na cestu ku vzniku s.r.o. – vyplnenie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Tento návrh musia podpísať všetci konatelia a ich podpisy musia byť úradne overené. Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, nazýva sa aj registrový súd. Okrem priloženia všetkých potrebných dokumentov (zakladateľská lista/spoločenská zmluva, vyhlásenie jedného zakladateľa, súhlas správcu dane, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov, podpisové vzory konateľov, osvedčenie o živnostenskom oprávnení prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti a plnomocenstvo) je potrebné uhradiť správne poplatky (300 Eur). V prípade elektronického podania návrhu sa uhrádzajú poplatky v polovičnej výške (150 Eur). Tento návrh ako aj prílohy je pri osobnom podaní potrebné pripraviť v dvoch vyhotoveniach. Po uskutočnení zápisu do obchodného registra vám súd zašle potvrdenie o zápise ako aj prvý výpis z obchodného registra.

Registrácia na daňovom úrade a používanie elektronickej schránky

Do 30-tich dní odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra ste povinný zaregistrovať spoločnosť aj na daňovom úrade kvôli dani z príjmu právnických osôb. Aj v tomto prípade je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, priložiť kópiu výpisu z obchodného registra a podpísanie tlačiva konateľom. Do 30-tich dní vás daňový úrad zaregistruje a pridelí vám daňové identifikačné číslo (DIČ). Od 1.7.2017 sú všetky spoločnosti povinné používať pri komunikácií s orgánmi verejnej správy elektronickú schránku, do ktorej budú spoločnosti doručované všetky dokumenty týkajúce sa jej činnosti. Prihlasovanie do e-Schránky je možné prostredníctvom web stránky www.slovensko.sk. Po aktivácií e-Schránky budú orgány verejnej správy (predovšetkým súdy) povinné zasielať písomnosti pre spoločnosti výhradne do nej. Písomnosti doručené do tejto e-Schránky majú rovnaké právne účinky ako v prípade klasického zasielania poštou.

Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

Poplatky spojené so založením s.r.o.

Pred rozhodnutím založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným mnohí podnikatelia uvažujú nad tým, či sa im to oplatí. Medzi náklady spojené s eseročkou patria aj výdavky spojené s jej zakladaním. Pri správnom rozhodnutí je potrebné mať všetky potrebné informácie. Preto prinášame kompletný zoznam poplatkov spojených so zakladaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Read more

Justiva Nekomentované

Podnikanie v taxislužbe

Začať podnikať v taxislužbe sa na prvý pohľad môže zdať ako jednoduchá cesta za podnikateľským úspechom. Veď stačí auto a nejaká tá orientácia v meste a jeho okolí.

Najväčším problémom podnikania v taxislužbe však nie je samotná činnosť, ale byrokratické prekážky, ktoré štát podnikateľom kladie. Rozbehnutie firmy v tejto oblasti podnikania je naozaj zložité.

Najdôležitejšie je si uvedomiť, že štát z rôznych dôvodov má snahu regulovať poskytovanie automobilovej preprave ľudí. Z dôvodu bezpečnosti, kvality a spoľahlivosti taxislužieb od ich prevádzkovateľov vyžaduje splniť hneď viacero podmienok.

Podnikanie v taxislužbe nepatrí medzi voľné živnosti, ktoré stačí iba ohlásiť a môžete sa pustiť do podnikania. Prevádzkovanie firmy  v oblasti taxislužby živnostenský úrad chápe ako koncesovanú živnosť.

Čo je to taxislužba

Na začiatok je potrebné si definovať, čo to tá taxislužba vlastne je. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy  vozidlami s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča. Prevádzkovateľ taxislužby sa nazýva aj dopravca. Dopravcovi zo zákona vyplývajú povinnosti v rozsahu koncesie. Dopravca sa takisto musí riadiť prepravným poriadkom a naceňovať zákazníkov na základe tarify. Zákon ďalej hovorí o tom, že dopravca ponúka svoje služby na vyhradenom stanovišti alebo cez telefonickú objednávku. Právna úprava takisto prikazuje dopravcovi prepraviť zákazníka na želané miesto čo možno najkratšou cestou. Dopravca však musí prihliadnuť na požiadavky svojho zákazníka. Ten má v konečnom dôsledku právo určiť akúkoľvek trasu prepravy.

Čo je to koncesia

Koncesia je povolenie prevádzkovať nejakú činnosť v rozsahu, ktorý určuje živnostenský zákon. Pri taxislužbe je koncesia udeľovaná žiadateľovi, ktorý má minimálne jedno vlastné vozidlo. Toto auto môže mať aj prenajaté. Žiadateľ musí mať takisto zabezpečené stanovište, z ktorého bude poskytovať svoje služby. Zákon vyžaduje aj to, aby žiadateľ mal miesto na garážovanie vozidla, respektíve miesto, kde môže automobil odstaviť po ukončení poskytovania služieb.

Zákon ďalej o žiadateľa vyžaduje:

 • bezúhonnosť
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • preukázanie finančnej spoľahlivosti

Koncesie na taxislužby vydáva obvodný úrad. Táto inštitúcia má právo takúto koncesiu aj odobrať. Pri vydaní tejto koncesie má obvodný úrad právo aj definovať, aký typ či vek automobilu, môže majiteľ koncesie prevádzkovať. Úrad má právo aj určiť stanovište taxislužby, vybavenie vozidla na prepravu určitých skupín ľudí.

Finančnú spoľahlivosť dopravca dokazuje výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou či zakladateľskou listinou. Preukázať je potrebné sumu minimálne 1000 € na každé vozidlo taxislužby. Finančnú spoľahlivosť môže dopravca preukázať aj poistením zodpovednosti za výkon povolania.

Obvodný úrad neudelí koncesiu žiadateľovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz. Koncesia nebude udelená ani žiadateľovi, ktorému bolo zakázané viesť motorové vozidlo. Toto platí aj pre prípad priestupkového konania, pokiaľ trvá sankcia.

K zániku koncesie dochádza  v prípade úmrtia držiteľa koncesie. Toto však neznamená, že taxislužba nemôže vo svojej činnosti pokračovať. Podľa zákona môže dedič pokračovať v prevádzkovaní taxislužby až do skončenia dedičského konania. Úmrtie majiteľa koncesie je však potrebné bezodkladne ohlásiť. Príslušný dopravný orgán sa následne do 15 dní vyjadrí, či má k pokračovaniu prevádzky taxislužby námietky.

Platnosť koncesie

Obvodný úrad vydáva koncesiu na prevádzku taxislužby na obdobie 10 rokov. Platnosť koncesie môže byť nižšia v prípade, že žiadateľ o koncesiu o to požiadal. Po uplynutí 10 rokov musí byť vydaná nová koncesia.

Koncesia nie je prenosná a predajom obchodného podielu či celej firmy sa neprenáša. To znamená, že v prípade, ak majiteľ taxislužby predáva svoju firmu, nový majiteľ musí požiadať  o novú koncesiu.

Odňatie koncesie

Koncesia na prevádzku taxislužby je odňatá v nasledujúcich prípadoch:

 • držiteľ koncesie prestal spĺňať podmienky na jej získanie
 • na firmu držiteľa koncesia bol vyhlásený konkurz
 • držiteľ koncesie nie je z rôznych dôvodov schopný vykonávať predmetnú činnosť
 • držiteľ koncesie z rôznych dôvodov nezačal prevádzkovať taxislužbu do 30 dní od udelenia koncesie
 • držiteľ koncesie o jej odňatie sám požiadal

Obmedzovanie prevádzky taxislužby zo strany obce

Do života taxislužieb do veľkej miery zasahujú aj obce. Obec má zo zákona právo regulovať taxislužby operujúce na jej území. Najbežnejšou požiadavkou obcí je znalosť miestnych ulíc, právnych predpisov týkajúcich sa taxislužby či ochrany spotrebiteľa. Obec môže taxislužby testovať aj z obsluhy taxametru. Overenie týchto znalostí a schopností prebieha formou skúšky. Náležitosti takejto skúšky mesto definuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Na základe výsledku takéhoto testu je vystavovaný preukaz o odbornej spôsobilosti vodiča. V tomto nariadení obec určuje aj stanovištia taxislužieb a ich prevádzkový poriadok. Obec môže určovať napríklad aj oblečenie vodiča taxislužby či možnosť cestujúceho si vybrať ktorékoľvek auto stojace na príslušnom stanovišti.

Ďalšie podmienky

Vodičom taxislužby nemôže byť ktokoľvek. Vekový limit je 21 rokov s tým, že vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 3 roky. Vodič musí byť zamestnancom taxislužby alebo s ňou musí byť v spojení ako samostatne zárobková osoba. Vodič musí byť bezúhonný.

Podmienky pre vozidlo taxislužby sú nasledované:

 • označené, že sa ide o vozidlo taxislužby
 • funkčný taxameter
 • zobrazený cenník
 • poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví a jeho majetku
 • strešné svietidlo s nápisom TAXI
 • možnosť prepravy batožiny
Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

Zmeny pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným

Od roku 2014 platia zmeny v obchodnom zákonníku, ktoré upravujú zakladanie spoločností s ručením. Slovenský parlament prijal zmenu toto zákona, pretože vláda chcela reagovať na únik živnostníkov k eseročkám. Ďalšou explicitnou motiváciou vlády bolo zamedziť nezmyselnému rast počtu spoločností s ručením obmedzeným a zároveň zvýšiť vymožiteľnosť práva a plnenia týchto spoločností. Všetko toto sú legitímne ciele, problémom je však spôsob ich dosahovania. Novela obchodného zákonníka podnikateľom zbytočne komplikuje život a zhoršuje podnikateľské prostredie.

Po zvýšení daní a odvodov sa mnohí živnostníci snažili optimalizovať právnu podobu svojich firiem. Eseročky sa začali ukazovať pre mnohých ako najlepšie riešenie.

Rozdiel medzi starým a novým spôsobom zakladania spoločnosti

Novela obchodného zákonníka prináša najväčšiu zmenu v tom, že výšku základného imania je potrebné dokazovať vložením na osobitý bankový účet.

Predchádzajúci stav bol taký, že základné imanie bolo pod správou jedného zo spoločníkov – tzv. správcu vkladov. Toho si určili spoločníci na základe spoločenskej zmluvy. V takomto režime stačilo predložiť iba vyhlásenie správcu vkladu. Išlo o jednoduchý dokument, ktorý spísal správca vkladu bez toho, aby bol podpis úradne overený.

Správca vkladu tak vyzbieral od spoločníkov ich dohodnuté podiely na základnom imaní a mal ich u seba v správe až do vzniku spoločnosti. Tento základný kapitál mohol byť neskôr premenený na ďalšie formy majetku spoločnosti. Po vzniku eseročky, teda po zápise do obchodného registra, sú tieto peniaze vyplatené samotnej spoločnosti.

V minulosti tak podnikateľ na založenie spoločnosti teoreticky nepotreboval žiadny štartovací kapitál. A práve tomuto sa štát snaží zamedziť. Štát chce, aby si firmy zakladali iba ľudia, ktorí tento kapitál majú. Otázne je však to, či sa to zase nedá obísť.

Splatenie základného imania na osobitom bankovom účte

Podľa novely obchodného zákonníka si podnikateľ môže založiť tento osobitý účet v ktorejkoľvek tuzemskej banke alebo pobočke zahraničnej banky. Po vložení peňazí na účet je potrebné si od banky vypýtať potvrdenie o zostatku na účte. Toto potvrdenie sa následne prikladá na žiadosti o zápis do obchodného registra.

Peniaze musia na účte zostať až do dňa zápisu do obchodného registra. Následne môžu byť peniaze vybrané. Podnikateľ si tak teoreticky môže peniaze na toto obdobie jednoducho požičať. Z tohto dôvodu túto podmienku mnohí odborníci považujú za byrokratický nezmysel.

Pri zakladaní účtu je dôležité si uvedomiť, že zákon používa termín osobitý účet. Teda tento účet musí byť určený výhradne na vloženie základného imania. Podnikateľ nemôže použiť podnikateľský účet.

Situácia na trhu s ready made spoločnosťami

Problémom nepremyslených štátnych zásahov je najmä ich neefektivita. Požiadavka splatiť základné imanie na bankový účet sa jednoducho minie účinku. Štát ničím nepomôže vymožiteľnosti práva. Akurát iba pridáva podnikateľom ďalšie brvná pod ich nohy.

Trh s eseročkami však ponúka riešenie. Podnikateľom, ktorý nechcú zháňať základné imanie,  alebo nechcú absolvovať administratívne náročný proces zakladania novej spoločnosti s ručením obmedzeným, sa núka možnosť kúpiť si už existujúci s.r.o. Na trhu pôsobí množstvo firiem, ktoré ponúkajú tzv. ready made spoločnosti – teda existujúce s.r.o., ktoré nikdy aktívne nepodnikali.

Kúpou ready made spoločností je možné ušetriť nemalé množstvo času. V konečnom dôsledku sa to tak oplatí aj finančne.

Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.