Justiva Nekomentované

Ako získať koncesiu na dopravu

Podnikanie v doprave, nákladnej cestnej doprave a aj taxislužbe, je zo strany štátu do veľkej miery regulované. Obe formy podnikania patria do tzv. koncesovaných živností. Na získanie oprávnenia podnikať v tejto oblasti je potrebné získať koncesiu. Získanie tejto koncesie nemusí byť práve najľahšie. Preto prinášame krátky súhrn celého procesu, ktorý má získanie koncesie uľahčiť. Read more

Justiva 25 komentárov

Prevádzkovanie taxislužby – otázky a odpovede?

Aké sú základné podmienky na prevádzkovanie taxislužby?

Prevádzkovanie taxislužby patrí medzi koncesované živnosti. To znamená, že na túto činnosť je potrebné získať od príslušného úradu koncesiu. Za týmto účelom je potrebné mať garanta odbornej spôsobilosti a preukázať finančnú spôsobilosť.

Kde je možné vybaviť koncesiu na prevádzku taxislužby?

Za vydávanie koncesie pre taxislužby je zodpovedný miestne príslušný Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla spoločnosti.

Kde je možné prevádzkovať taxislužbu?

Taxislužbu je možné prevádzkovať iba tam, kde to definuje vydaná koncesia. Koncesia je vydávaná krajom na územie daného kraja. Za určitých okolností je možné rozšíriť územné pôsobenie aj na iné kraje. Musí sa to však stať so súhlasom príslušných krajov.

Je možné podnikanie pod voľnou živnosťou  nepravidelnej prepravy osôb?

Takéto podnikanie nie je možné, keďže tento druh živnosti už neexistuje. Na prepravu  do 9 ľudí je potrebné získať živnosť pre taxislužbu. Toto platí pre všetky druhy nepravidelnej prepravy ľudí – prepravu ľudí na letiská či prepravu ľudí na opatrovateľské služby v zahraničí.

Chcem prepravovať osoby do Rakúska. Je to možné?

Pokiaľ ste držiteľom koncesie pre taxislužbu, tak ľudí do Rakúska prepravovať môžete. V tejto oblasti však legislatíva v Európe nie zjednotená. Je potrebné sa riadiť pravidlami v každej jednej krajine. V prípade Rakúska tak môžete ľudí do krajiny voziť voľne. Opačným smerom to však nie je vôbec také jednoduché. Budete musieť získať špeciálne povolenie v Rakúsku.

Jednoducho – pokiaľ chcete niekoho dopraviť na viedenské letisko, nič vám v tom nebráni. Pokiaľ by ste však chceli niekoho zobrať z viedenského letiska smerom späť na Slovensko, potrebujete rakúske povolenie.

Aké vozidlo je možné použiť na prevádzkovanie taxislužby?

Minimálny vek vozidla je 8 rokov. Meria sa vek od jeho uvedenia do prevádzky. Toto vozidlo je následne možné následne prevádzkovať po dobu platnosti koncesie – teda 10 rokov. Avšak za predpokladu, že vozidlo bude mať platnú STK a EK.

Môže byť vozidlo evidované vo viac ako jednej koncesii?

Každé vozidlo môže byť evidované iba v jednej koncesii. V nej má pridelené evidenčné číslo, ktoré je jedinečné.

Kto môže byť vodičom taxislužby?

Osoba, ktorá je minimálne tri roky držiteľom vodičského oprávnenia

Vodič musí mať minimálne 21 rokov

Vodič musí byť v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony

Vodič musí byť bezúhonný – musí predložiť najviac 3 mesiace starý výpis z registra trestov

Preukaz vodiča taxislužby bez skúšok? Je to možné?

Preukaz vodiča taxislužby získava bez skúšok osoba, ktorá je držiteľom odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby. Táto osoba získava preukaz vodiča taxislužby na základe žiadosti. Nemusí robiť žiadne skúšky.

Akou formou môže byť vodič spojený s taxislužbou?

musí mať s prevádzkovateľom pracovnú zmluvu

prácu môže vykonávať aj ako samostatne zárobková osoba

Aké sú kroky po získaní koncesie na taxislužbu?

Predmet činnosti taxislužby je potrebné zapísať do obchodného registra. Zároveň je potrebné do 30 dní začať taxislužbu prevádzkovať. Ak podnikateľ nezačne taxislužbu prevádzkovať do tohto času, zo zákona mu môže byť koncesia odňatá.

Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

Podnikanie v taxislužbe

Začať podnikať v taxislužbe sa na prvý pohľad môže zdať ako jednoduchá cesta za podnikateľským úspechom. Veď stačí auto a nejaká tá orientácia v meste a jeho okolí.

Najväčším problémom podnikania v taxislužbe však nie je samotná činnosť, ale byrokratické prekážky, ktoré štát podnikateľom kladie. Rozbehnutie firmy v tejto oblasti podnikania je naozaj zložité.

Najdôležitejšie je si uvedomiť, že štát z rôznych dôvodov má snahu regulovať poskytovanie automobilovej preprave ľudí. Z dôvodu bezpečnosti, kvality a spoľahlivosti taxislužieb od ich prevádzkovateľov vyžaduje splniť hneď viacero podmienok.

Podnikanie v taxislužbe nepatrí medzi voľné živnosti, ktoré stačí iba ohlásiť a môžete sa pustiť do podnikania. Prevádzkovanie firmy  v oblasti taxislužby živnostenský úrad chápe ako koncesovanú živnosť.

Čo je to taxislužba

Na začiatok je potrebné si definovať, čo to tá taxislužba vlastne je. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy  vozidlami s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča. Prevádzkovateľ taxislužby sa nazýva aj dopravca. Dopravcovi zo zákona vyplývajú povinnosti v rozsahu koncesie. Dopravca sa takisto musí riadiť prepravným poriadkom a naceňovať zákazníkov na základe tarify. Zákon ďalej hovorí o tom, že dopravca ponúka svoje služby na vyhradenom stanovišti alebo cez telefonickú objednávku. Právna úprava takisto prikazuje dopravcovi prepraviť zákazníka na želané miesto čo možno najkratšou cestou. Dopravca však musí prihliadnuť na požiadavky svojho zákazníka. Ten má v konečnom dôsledku právo určiť akúkoľvek trasu prepravy.

Čo je to koncesia

Koncesia je povolenie prevádzkovať nejakú činnosť v rozsahu, ktorý určuje živnostenský zákon. Pri taxislužbe je koncesia udeľovaná žiadateľovi, ktorý má minimálne jedno vlastné vozidlo. Toto auto môže mať aj prenajaté. Žiadateľ musí mať takisto zabezpečené stanovište, z ktorého bude poskytovať svoje služby. Zákon vyžaduje aj to, aby žiadateľ mal miesto na garážovanie vozidla, respektíve miesto, kde môže automobil odstaviť po ukončení poskytovania služieb.

Zákon ďalej o žiadateľa vyžaduje:

 • bezúhonnosť
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • preukázanie finančnej spoľahlivosti

Koncesie na taxislužby vydáva obvodný úrad. Táto inštitúcia má právo takúto koncesiu aj odobrať. Pri vydaní tejto koncesie má obvodný úrad právo aj definovať, aký typ či vek automobilu, môže majiteľ koncesie prevádzkovať. Úrad má právo aj určiť stanovište taxislužby, vybavenie vozidla na prepravu určitých skupín ľudí.

Finančnú spoľahlivosť dopravca dokazuje výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou či zakladateľskou listinou. Preukázať je potrebné sumu minimálne 1000 € na každé vozidlo taxislužby. Finančnú spoľahlivosť môže dopravca preukázať aj poistením zodpovednosti za výkon povolania.

Obvodný úrad neudelí koncesiu žiadateľovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz. Koncesia nebude udelená ani žiadateľovi, ktorému bolo zakázané viesť motorové vozidlo. Toto platí aj pre prípad priestupkového konania, pokiaľ trvá sankcia.

K zániku koncesie dochádza  v prípade úmrtia držiteľa koncesie. Toto však neznamená, že taxislužba nemôže vo svojej činnosti pokračovať. Podľa zákona môže dedič pokračovať v prevádzkovaní taxislužby až do skončenia dedičského konania. Úmrtie majiteľa koncesie je však potrebné bezodkladne ohlásiť. Príslušný dopravný orgán sa následne do 15 dní vyjadrí, či má k pokračovaniu prevádzky taxislužby námietky.

Platnosť koncesie

Obvodný úrad vydáva koncesiu na prevádzku taxislužby na obdobie 10 rokov. Platnosť koncesie môže byť nižšia v prípade, že žiadateľ o koncesiu o to požiadal. Po uplynutí 10 rokov musí byť vydaná nová koncesia.

Koncesia nie je prenosná a predajom obchodného podielu či celej firmy sa neprenáša. To znamená, že v prípade, ak majiteľ taxislužby predáva svoju firmu, nový majiteľ musí požiadať  o novú koncesiu.

Odňatie koncesie

Koncesia na prevádzku taxislužby je odňatá v nasledujúcich prípadoch:

 • držiteľ koncesie prestal spĺňať podmienky na jej získanie
 • na firmu držiteľa koncesia bol vyhlásený konkurz
 • držiteľ koncesie nie je z rôznych dôvodov schopný vykonávať predmetnú činnosť
 • držiteľ koncesie z rôznych dôvodov nezačal prevádzkovať taxislužbu do 30 dní od udelenia koncesie
 • držiteľ koncesie o jej odňatie sám požiadal

Obmedzovanie prevádzky taxislužby zo strany obce

Do života taxislužieb do veľkej miery zasahujú aj obce. Obec má zo zákona právo regulovať taxislužby operujúce na jej území. Najbežnejšou požiadavkou obcí je znalosť miestnych ulíc, právnych predpisov týkajúcich sa taxislužby či ochrany spotrebiteľa. Obec môže taxislužby testovať aj z obsluhy taxametru. Overenie týchto znalostí a schopností prebieha formou skúšky. Náležitosti takejto skúšky mesto definuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Na základe výsledku takéhoto testu je vystavovaný preukaz o odbornej spôsobilosti vodiča. V tomto nariadení obec určuje aj stanovištia taxislužieb a ich prevádzkový poriadok. Obec môže určovať napríklad aj oblečenie vodiča taxislužby či možnosť cestujúceho si vybrať ktorékoľvek auto stojace na príslušnom stanovišti.

Ďalšie podmienky

Vodičom taxislužby nemôže byť ktokoľvek. Vekový limit je 21 rokov s tým, že vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 3 roky. Vodič musí byť zamestnancom taxislužby alebo s ňou musí byť v spojení ako samostatne zárobková osoba. Vodič musí byť bezúhonný.

Podmienky pre vozidlo taxislužby sú nasledované:

 • označené, že sa ide o vozidlo taxislužby
 • funkčný taxameter
 • zobrazený cenník
 • poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví a jeho majetku
 • strešné svietidlo s nápisom TAXI
 • možnosť prepravy batožiny
Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.