Justiva Nekomentované

Ako registrovať firmu k dani z pridanej hodnoty?

Daň z pridanej hodnoty je ďalšia oblasť podnikania, do ktorej sa najnovšie obul štát. Opäť tu je problém, ktorý je plne legitímny. Podvody s touto daňou (najmä jej vratkami) nadobúdajú pre štátny rozpočet už neúnosné hodnoty. Motivácia štátu je tak správna – chce obmedziť straty na tejto dani a zvýšiť efektivitu jej výberu.

Problematická je však forma, ktorú ekonomickí predstavitelia nášho štátu zvolili. Ako formu boja proti daňovým podvodom s DPH si zvolili sťaženie procesu registrácie k tejto dani. Efektivita tohto riešenia je viac ako otázna.

Doterajší stav registrácie k dani z pridanej hodnoty

Doteraz bola registrácia k dani z pridanej hodnoty pomerne jednoduchým  procesom. Zo zákona existujú tri spôsoby registrácie k dani z pridanej hodnoty:

  • povinná registrácia k DPH
  • dobrovoľná registrácia k DPH
  • zákonná registrácia k DPH

Podnikateľ zo zákona nie je vždy povinný registrovať sa k platbe dane z pridanej hodnoty. O tom, či sa podnikateľ musí registrovať, podľa obchodného zákona rozhoduje obrat za posledných 12 mesiac. Rozhodujúca je suma 49 790 €.

Pokiaľ firma/podnikateľ za posledných 12 mesiacov dosiahol obrat nižší ako 49 790 eur, DPH platiť nemusí a ani sa k nej nemusí registrovať. Pokiaľ je tento obrat za posledných 12 mesiacov 49 790 eur a vyšší, podnikateľovi vzniká povinnosť sa k DPH registrovať.

Podnikateľ však z rôznych dôvodov môže mať záujem daň z pridanej hodnoty platiť aj napriek tomu, že dosahuje nízky obrat (do 49 790 €). Štát mu platby DPH zo zákona umožňuje.

Dobrovoľná registrácia k dani z pridanej hodnoty

Dobrovoľná registrácia k DPH sa v súčasnosti skladá z dvoch fáz:

  • posudzovanie či podnikateľ je zdaniteľná osoba
  • rozhodovanie o výške zábezpeky

Obe fázy registrácie k DPH vykonáva daňový úrad. Na začiatku musí podnikateľ dokázať, že je zdaniteľná osoba. Toto sa deje deklarovaním činnosti firmy – podnikateľ musí predložiť podnikateľský zámer, zmluvy, faktúry, objednávky a tak ďalej.

Firma podáva žiadosť o registráciu k DPH na miestne príslušnom DÚ spolu so všetkými prílohami. Ak ich podnikateľ k žiadosti nepripojí DÚ ho k tomu následne vyzve. Daňový úrad má zákonom určenú lehotu na posúdenie tejto žiadosti – 60dní.

Druhou fázou je rozhodovanie o výške zábezpeky, ktorú musí firma zložiť. Pri rozhodovaní o výške zábezpeky daňový úrad posudzuje najmä rizikovosť podnikateľa pri platení dane.

Rozhodnutie o výške zábezpeky dostane podnikateľ spolu s posúdením či je zdaniteľnou osobou – teda do 60 dní. Následne má podnikateľ 20 dní na zloženie tejto zábezpeky. Podľa zákona by sa všetko toto malo stať do 60 dní. Toto predpokladá, že daňový úrad sa vyjadrí v lehote ďaleko kratšej ako 60 dní.

Povinná registrácia k dani z pridanej hodnoty

Povinná registrácie k DPH sa, ako už bolo spomenuté, odvíja najmä od obratu dosiahnutého za posledných 12 mesiacov. Hranica je 49 790 eur. Samotný postup pri registrácii je veľmi podobný dobrovoľnej registrácii. Aj tu musí podnikateľ prejsťcez dve fázy – posudzovanie, rozhodovanie o výške zábezpeky.

Rozdiel je tu najmä v tom, že pri posudzovaní to má jednoduchšie, keďže firma je bez pochyby aktívna (nepredkladá napríklad podnikateľský plán).

Rozhodovanie o výške zábezpeky takisto vychádza z rizikovosti danej firmy. Veľký rozdiel je tu však v tom, že v tomto prípade môže daňový úrad o podnikateľa peniaze určené na zábezpeku vymáhať.

Zákonná registrácia k dani z pridanej hodnoty

Na rozdiel od dvoch vyššie uvedených foriem registrácie k DPH v tomto prípade sú všetky lehoty skrátené. Aj samotné rozhodnutie daňového úradu má iba deklaratórny charakter. Pri zákonnej registrácii k DPH nie je potrebné skladať finančnú zábezpeku. Toto platí dokonca aj vtedy, ak firma má daňové nedoplatky.