Justiva Nekomentované

Postup zmeny konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

Zmena konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne bežná forma zmeny vnútornej štruktúry spoločnosti. Samotná zmena nie je priveľmi komplikovaná – vyžaduje však dôsledné pripravenie všetkých potrebných dokumentov.

Dôležité listiny

Nižšie uvedené listiny sa predkladajú obchodnému registru. Presná podoba týchto listín závisí na tom, či ide o jednoosobovú eseročku, alebo firma má viacero spoločníkov.

Zápisnica z valného zhromaždenia – na valnom zhromaždení spoločníci rozhodujú o zmene konateľa. V prípade, že eseročka je jednoosobová, podnikateľ namiesto zápisnice z valného zhromaždenia predkladá rozhodnutie jediného spoločníka.

Podpisový vzor konateľa spoločnosti – vyžaduje sa od nového konateľa

Dodatok k spoločenskej zmluve, alebo jej nové vyhotovenie, ktoré budú reflektovať prebehnuté zmeny v spoločnosti. V prípade jednoosobovej eseročky je potrebné predložiť dodatok k zakladateľskej listine.

Návrh na zápis zmeny do obchodného registra

Podpísanie listín, overenie pravosti podpisov a podanie na obchodný register

Po prichystaní všetkých listín je potrebné overiť na nich všetky podpisy.  Podpisy je možné úradne overiť na dvoch miestach – u notára alebo na matrike. Overovanie podpisov na matrike je vo všeobecnosti lacnejšie.

Ak sú všetky listiny prichystané s overenými podpismi, pristúpi sa ich odoslaniu na príslušný registrový súd. Listiny je možné poslať klasicky (v takomto prípade sa platí správny poplatok 66 €), alebo elektronicky (poplatok je znížený na polovicu). Pri elektronickom podávaní sa však vyžaduje zaručený elektronický podpis.

Registrový súd má zo zákona na vybavenie podania dva pracovné dni. Pokiaľ však podávate žiadosť elektronicky, táto lehota sa môže predĺžiť. Súd môže čakať na spracovanie elektronickej platby za poplatok. Následne bude zmena konateľa prevedená v obchodnom registri.

Zmeny v spoločnostiach od 99 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 33 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o zmenu v mojej s. r. o.
Justiva Nekomentované

Prečo zvýšiť základné imanie?

Dôvodov, prečo zvyšovať vlastné imanie môže byť viacero. Avšak nie za každým zvyšovaním základného imania sú rozumné dôvody.

Základné imanie sa oplatí zvyšovať najmä z dôvodu čerpania úverov v banke či pri žiadosti o eurofondy. Pri oboch procesoch síce nie je sledované základné imanie, ale údaj, ktorý základné imanie priamo ovplyvňuje – vlastné imanie. Základné imanie je zložkou vlastného imania, a tak jeho zvyšovaním možno jednoducho ovplyvniť aj vlastné imanie.

Čo základné imanie nie je

Výška základného imania toho o spoločnosti veľa hovorí – na prvý pohľad. Keď sa však na tento účtovný termín pozrieme bližšie, zistíme, že to nie je úplne tak. Všeobecne sa akceptuje, že spoločnosť s ručením obmedzeným ručí svojim majetkom a ak nemá žiadny majetok, tak do výšky základného imania.

Problém je v tom, že firma ručí do výšky nesplateného základného imania. Toto je však veľký rozdiel. Pokiaľ má firma plne splatené základné imanie, neručí ničím. Výška základného imania takisto nič nehovorí o majetku firmy, keďže všetko základné imanie mohlo byť spotrebované na činnosť eseročky.

Za výhody základného imania sa často prezentuje vyššia dôveryhodnosť danej spoločnosti. Predpokladá sa, že firma s vysokým základným imaním je na tom majetkovo dobre. Na základe vyššie uvedených informácií je jasné, že takýto predpoklad nie je založený na realite.

Spôsoby navýšenia základného imania spoločnosti

Podnikatelia majú dve základné možnosti, ako navýšiť základné imanie spoločnosti. Rozdiel medzi nimi je hlavne v tom, ako ovplyvňujú výšku vlastného imania.

Zvyšovanie základného imania z majetku spoločnosti

Pri tomto spôsobe zvyšovania základného imania spoločnosti nedochádza k zmene vlastného imania. Dochádza iba k presunu majetku. Na zvýšenie základného imania sa môže použiť napríklad zisk. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodne napríklad o tom, že zisk za určité obdobie nebude vyplatený spoločníkom, ale bude použitý práve na zvýšenie základného imania.

Zvyšovanie základného imania z externých zdrojov

Pokiaľ chce firma spolu so základným imaním zvýšiť aj vlastné imanie, využije externý zdroj. Príkladom môže byť záväzok spoločníkov na zvýšenie vkladu. Takto im vzniká povinnosť  uhradiť navýšenie vkladu.

Zmeny v spoločnostiach od 99 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 33 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o zmenu v mojej s. r. o.