Justiva Nekomentované

Povinné údaje na faktúre od 1. 1. 2014

Fakturovanie je neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek podnikania. Či už podnikáte ako fyzická, alebo právnická osoba, správne vyhotovené faktúry sú základom dôsledného účtovníctva.

Medzi podnikateľmi existuje množstvo nejasností, čo je povinnou súčasťou faktúry a čo tou povinnou súčasťou nie je. Problém tkvie v tom, že náležitosti faktúry definujú hneď tri zákony, a to: Obchodný zákonník, Zákonov o dani z pridanej hodnoty (222/2004 Z.z.)a Zákon o účtovníctve (431/2002 Z.z.).  Povinné údaje faktúry sú kombináciou požiadaviek všetkých týchto troch zákonov.

Písomné aj elektronické faktúry musia obsahovať nasledujúce údaje:

Poskytovateľ služieb alebo tovaru 

Všetky identifikačné údaje podnikateľ/firmy musia byť zhodné so živnostenským registrom/obchodným registrom. To znamená, že musia byť voľne vyhľadateľné.

Právnická osoba

 • obchodné meno spolu s jeho právnou formou
 • sídlo spoločnosti/miesto prevádzky,
 • IČO – identifikačné číslo organizácie
 •  IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (platí iba v prípade, ak podnikateľský subjekt je platcom dane z pridanej hodnoty)
 • DIČ – daňové identifikačné číslo

Fyzická osoba

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (platí iba v prípade, ak podnikateľský subjekt je platcom dane z pridanej hodnoty)

Údaje odberateľa tovaru a služieb

 • meno a priezvisko, prípadne obchodné meno a právna forma
 • trvalý pobyt, adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava/sídlo spoločnosti alebo prevádzky
 • IČ DPH – pod ktorou bola prijatá faktúra (platí v prípade, ak je príjemca platca DPH)

Všeobecné náležitosti faktúr

 • faktúra musí obsahovať slovo „faktúra“ a poradové číslo
 • musí mať určenú formu úhrady, konštatný a variabilný symbol
 • musí byť uvedený názov dodanej služby alebo tovaru
 • faktúra musí obsahovať vyjadrenie množstvovej jednotky
 • faktúra musí obsahovať dátum vystavenia
 • a zároveň dátum dodania služby/tovaru v prípade, že sa tento dátum líši od dátumu vystavenia faktúry
 • dátum splatnosti faktúry (väčšinou sa poskytuje 15 dní na splatenie faktúry)
 • základ dane pre každú sadzbu, jednotkové ceny bez dane a bez zliav
 • uplatnené zľavy
 • faktúra musí obsahovať  konečnú cena za množstvovú jednotku spolu s výškou dane v eurách
 • označenie účtov v tvare IBAN (novinka od roku 2014 – na faktúrach je potrebné používať medzinárodný formát účtov IBAN). Toto číslo je automaticky priradené bankou a je ho možné jednoducho nájsť v internet bankingu.
 • podpis zodpovednej osoby odberateľa a prijímateľa faktúry