Justiva Nekomentované

Najväčšia nevýhoda s. r. o. vs. živnosť padla, daňová licencia skončila

Od 1. januára 2018 mnohým podnikateľom odľahlo. Jeden z najsilnejších argumentov v neprospech podnikania formou obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným je minulosťou. Daňová licencia, nazývaná tiež daň zo straty alebo minimálna daň, je od roku 2018 zrušená. Čítajte ďalej, dozviete sa, ako a koho sa zmena dotkne. Read more

Justiva Nekomentované

Ako založiť s.r.o. v roku 2017

Základné informácie o spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, ktorú zakladá minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Pri založení s.r.o. existuje povinnosť tvorby základného imania, pričom jeho minimálna hodnota je 5000 Eur. Každý spoločník je povinný vložiť minimálne 750 Eur  či už peňažnou alebo nepeňažnou formou. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného imania, nie celým svojím majetkom. Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú valné zhromaždenie, konateľ prípadne konatelia a dozorná rada. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nasleduje po určení výšky základného imania, rozhodnutí o názve spoločnosti a určení orgánov, netreba zabúdať ani predmet podnikania. Aké doklady potrebujete k založeniu s.r.o.?

Zakladateľská listina či spoločenská zmluva

Založenie s.r.o. je podnietené podpísaním zakladateľskej listiny (1 spoločník) respektíve spoločenskej zmluvy (viac spoločníkov), no samotná spoločnosť vzniká až zápisom do obchodného registra. Túto zmluvu je potrebné pripraviť v 4 origináloch – jeden je určený živnostenskému úradu, druhý pre potreby spoločnosti a 2 vyhotovenia sa odovzdávajú pre potreby obchodného registra. Spolu so spoločenskou zmluvou musí zakladateľ (fyzická osoba) vypracovať aj vyhlásenie, v ktorom deklaruje, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. V prípade, že s.r.o. zakladá právnická osoba, musí vypracovať vyhlásenie o tom, že má v spoločnosti ďalšieho spoločníka. Samozrejmosťou sú podpisové vzory konateľov spoločnosti.

Osvedčenie o živnostenskom podnikaní

Tak ako musia živnostníci ohlasovať vznik svojej živnosti na okresnom úrade, tak musia splniť svoju povinnosť voči odboru živnostenského podnikania aj konatelia s.r.o. V tomto kroku získavajú konatelia živnosť na predmet svojho podnikania. Konatelia sú povinní vyplniť a podpísať formulár živnostenského úradu, zaplatiť správny poplatok, priložiť spoločenskú zmluvu a už len čakať na vydanie živnostenského osvedčenia. Pri elektronickom podaní môžete v súčasnosti ušetriť na správnych poplatkoch takmer 60 Eur.

Súhlas daňového úradu

Z daňového úradu potrebuje zakladateľ s.r.o. získať potvrdenie o tom, že nemá  nedoplatok na daniach či cle, zakladatelia s.r.o. totiž nemôžu mať žiadne daňové nedoplatky. Táto skutočnosť sa obchodnému registru dokladuje prostredníctvom súhlasu daňového úradu so zápisom v obchodnom registri, vydanie súhlasu trvá správcovi dane približne 5 dní. Čo sa týka nedoplatkov v zdravotnej či sociálnej poisťovni, nie je potrebné žiadne dokladovanie – s.r.o. si môžu založiť aj dlžníci v týchto poisťovniach.

Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Do 1.1.2016 bolo potrebné vložiť základné imanie spoločnosti na účet v banke. Od minulého roka však postačí vydať písomné vyhlásenie správcu dane o vložení základného imania do spoločnosti. V tomto vyhlásení správca uvádza výšku splatených vkladov spoločníkov ako aj výšku základného imania. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v zakladateľskej listine či spoločenskej zmluve. Pred podaním návrhu  na zápis s.r.o. do obchodného registra musí každý zo spoločníkov splatiť minimálne 30% svojho vkladu, pričom celková hodnota peňažných a nepeňažných vkladov musí tvoriť minimálne 50% zo zákonom stanovenej hodnoty základného imania. Ak s.r.o. zakladá iba jedna osoba, musí pred podaním návrhu na zápis do OR splatiť celú hodnotu základného imania.

Návrh na zápis do obchodného registra

Po príprave všetkých dokumentov prichádza posledný a najdôležitejší krok na cestu ku vzniku s.r.o. – vyplnenie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Tento návrh musia podpísať všetci konatelia a ich podpisy musia byť úradne overené. Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, nazýva sa aj registrový súd. Okrem priloženia všetkých potrebných dokumentov (zakladateľská lista/spoločenská zmluva, vyhlásenie jedného zakladateľa, súhlas správcu dane, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov, podpisové vzory konateľov, osvedčenie o živnostenskom oprávnení prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti a plnomocenstvo) je potrebné uhradiť správne poplatky (300 Eur). V prípade elektronického podania návrhu sa uhrádzajú poplatky v polovičnej výške (150 Eur). Tento návrh ako aj prílohy je pri osobnom podaní potrebné pripraviť v dvoch vyhotoveniach. Po uskutočnení zápisu do obchodného registra vám súd zašle potvrdenie o zápise ako aj prvý výpis z obchodného registra.

Registrácia na daňovom úrade a používanie elektronickej schránky

Do 30-tich dní odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra ste povinný zaregistrovať spoločnosť aj na daňovom úrade kvôli dani z príjmu právnických osôb. Aj v tomto prípade je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, priložiť kópiu výpisu z obchodného registra a podpísanie tlačiva konateľom. Do 30-tich dní vás daňový úrad zaregistruje a pridelí vám daňové identifikačné číslo (DIČ). Od 1.7.2017 sú všetky spoločnosti povinné používať pri komunikácií s orgánmi verejnej správy elektronickú schránku, do ktorej budú spoločnosti doručované všetky dokumenty týkajúce sa jej činnosti. Prihlasovanie do e-Schránky je možné prostredníctvom web stránky www.slovensko.sk. Po aktivácií e-Schránky budú orgány verejnej správy (predovšetkým súdy) povinné zasielať písomnosti pre spoločnosti výhradne do nej. Písomnosti doručené do tejto e-Schránky majú rovnaké právne účinky ako v prípade klasického zasielania poštou.

Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

Poplatky spojené so založením s.r.o.

Pred rozhodnutím založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným mnohí podnikatelia uvažujú nad tým, či sa im to oplatí. Medzi náklady spojené s eseročkou patria aj výdavky spojené s jej zakladaním. Pri správnom rozhodnutí je potrebné mať všetky potrebné informácie. Preto prinášame kompletný zoznam poplatkov spojených so zakladaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Read more