Justiva Nekomentované

Elektronické schránky pre právnické osoby

Od 1.7.2017 platí pre právnické osoby povinnosť aktivácie a používania elektronických schránok pri komunikácií s úradmi verejnej správy. E-Schránka slúži na prijímanie úradných dokumentov či rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ide o náhradu komunikácie prostredníctvom poštových zásielok v listinnej podobe. Okrem toho slúžia schránky na prijímanie správ či zisťovanie stavu odoslaných podaní. Možné je tiež využívane služby Všeobecná agenda. Táto funkcia slúži na posielanie elektronických podaní (podnet, sťažnosť, žiadosť a pod.). Pre prístup k elektronickej doručovacej schránke je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet či špeciálny prihlasovací kód. Read more

Justiva Nekomentované

Elektronické doručovanie pre právnicke osoby

Na 1.1.2017 je naplánovaná zmena v komunikácii medzi štárom a firmami, poštovú komunikáciu nahradí elektronická, formou portálu Slovensko.sk. V praxi to znamená, že doručované dokumenty už nebude štát posielať poštou, ale v elektronickej podobe do novo vytvorenej elektronickej schránky. Pri správach doručených do elektronickej schránky platí fikcia doručenia, takže je nutné tieto správy pravidelne čítať. Read more