Justiva Nekomentované

Konečný užívateľ výhod a jeho povinný zápis do obchodného registra

Povinnosť zapísať do obchodného registra konečného užívateľa výhod majú všetky obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré nie sú subjektom verejnej správy alebo emitentom CP, patri sem teda spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, spoločnosti v.o.s., k.s., nadácie, neinvestičné fondy.  Read more

Justiva Nekomentované

Najväčšia nevýhoda s. r. o. vs. živnosť padla, daňová licencia skončila

Od 1. januára 2018 mnohým podnikateľom odľahlo. Jeden z najsilnejších argumentov v neprospech podnikania formou obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným je minulosťou. Daňová licencia, nazývaná tiež daň zo straty alebo minimálna daň, je od roku 2018 zrušená. Čítajte ďalej, dozviete sa, ako a koho sa zmena dotkne. Read more

Justiva Nekomentované

Elektronické schránky pre právnické osoby

Od 1.7.2017 platí pre právnické osoby povinnosť aktivácie a používania elektronických schránok pri komunikácií s úradmi verejnej správy. E-Schránka slúži na prijímanie úradných dokumentov či rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ide o náhradu komunikácie prostredníctvom poštových zásielok v listinnej podobe. Okrem toho slúžia schránky na prijímanie správ či zisťovanie stavu odoslaných podaní. Možné je tiež využívane služby Všeobecná agenda. Táto funkcia slúži na posielanie elektronických podaní (podnet, sťažnosť, žiadosť a pod.). Pre prístup k elektronickej doručovacej schránke je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet či špeciálny prihlasovací kód. Read more

Justiva Nekomentované

Elektronické doručovanie pre právnicke osoby

Na 1.1.2017 je naplánovaná zmena v komunikácii medzi štárom a firmami, poštovú komunikáciu nahradí elektronická, formou portálu Slovensko.sk. V praxi to znamená, že doručované dokumenty už nebude štát posielať poštou, ale v elektronickej podobe do novo vytvorenej elektronickej schránky. Pri správach doručených do elektronickej schránky platí fikcia doručenia, takže je nutné tieto správy pravidelne čítať. Read more

Justiva Nekomentované

Súhlas správcu dane potrebný na prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne častý a relatívne jednoduchý proces. Vlastnícka štruktúra sa mení často a štát tomu nekladie žiadne väčšie prekážky.

Prevod obchodného podielu musí najskôr schváliť valné zhromaždenie. Výnimku tvoria prípady, kedy spoločenská zmluva vyložene určuje, že spoločník firmy môže svoj podiel prijať bez toho, aby mu to odobrilo valné zhromaždenie.

Je dôležité spomenúť to, že prevod/predaj podielu spoločnosti sa týka  predávajúceho a kupujúceho ako fyzických osôb. Nejde o záležitosť samotnej firmy. Takisto príjem z tohto predaja je majetkom fyzickej osoby, a nie firmy. Tento príjem je potrebné samozrejme zdaniť – jedinou odpočítateľnou položkou je podiel na základnom imaní spoločnosti.

Pri prevode podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným sa vyžaduje aj súhlas správu dane. Tento na zápis do obchodného registra a výmaz z obchodného registra musí získať ako predajca, tak aj kupujúci. Zákon rozlišuje dva prípady pri prevode podielov s.r.o. z pohľadu povinností k správcovi dane:

  • predaj väčšinového podielu eseročky
  • predaj menšinového podielu eseročky

Pri predaji väčšinového podielu s.r.o. sa vyžaduje písomný súhlas správcu dane. Za väčšinový podiel sa považuje minimálne 50 percentný podiel na základnom imaní (minimálne 50 percent hlasov v spoločnosti), ktorý určuje spoločenská zmluva.

Pri predaji menšinového podielu spoločnosti s ručením obmedzeným sa súhlas správu dane nevyžaduje. Stačí predložiť čestné prehlásenie, že predajca ani kupujúci nemajú povinnosť predkladať súhlas správcu dane. Takéto čestné prehlásenie je pred jeho odovzdaním lepšie úradne overiť, hoci zákon to priamo neprikazuje.

Zmeny v spoločnostiach od 99 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 33 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o zmenu v mojej s. r. o.