Justiva Nekomentované

Registrácia ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach určuje podmienky pre zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Zákon ďalej špecifikuje označenia či pomenovania, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou lebo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo obsahujú názvy štátov, sú zhodné s už zapísanou známkou a podobne. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Read more

Justiva Nekomentované

Ako založiť s.r.o. v roku 2017

Základné informácie o spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, ktorú zakladá minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Pri založení s.r.o. existuje povinnosť tvorby základného imania, pričom jeho minimálna hodnota je 5000 Eur. Každý spoločník je povinný vložiť minimálne 750 Eur  či už peňažnou alebo nepeňažnou formou. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného imania, nie celým svojím majetkom. Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú valné zhromaždenie, konateľ prípadne konatelia a dozorná rada. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nasleduje po určení výšky základného imania, rozhodnutí o názve spoločnosti a určení orgánov, netreba zabúdať ani predmet podnikania. Aké doklady potrebujete k založeniu s.r.o.?

Zakladateľská listina či spoločenská zmluva

Založenie s.r.o. je podnietené podpísaním zakladateľskej listiny (1 spoločník) respektíve spoločenskej zmluvy (viac spoločníkov), no samotná spoločnosť vzniká až zápisom do obchodného registra. Túto zmluvu je potrebné pripraviť v 4 origináloch – jeden je určený živnostenskému úradu, druhý pre potreby spoločnosti a 2 vyhotovenia sa odovzdávajú pre potreby obchodného registra. Spolu so spoločenskou zmluvou musí zakladateľ (fyzická osoba) vypracovať aj vyhlásenie, v ktorom deklaruje, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. V prípade, že s.r.o. zakladá právnická osoba, musí vypracovať vyhlásenie o tom, že má v spoločnosti ďalšieho spoločníka. Samozrejmosťou sú podpisové vzory konateľov spoločnosti.

Osvedčenie o živnostenskom podnikaní

Tak ako musia živnostníci ohlasovať vznik svojej živnosti na okresnom úrade, tak musia splniť svoju povinnosť voči odboru živnostenského podnikania aj konatelia s.r.o. V tomto kroku získavajú konatelia živnosť na predmet svojho podnikania. Konatelia sú povinní vyplniť a podpísať formulár živnostenského úradu, zaplatiť správny poplatok, priložiť spoločenskú zmluvu a už len čakať na vydanie živnostenského osvedčenia. Pri elektronickom podaní môžete v súčasnosti ušetriť na správnych poplatkoch takmer 60 Eur.

Súhlas daňového úradu

Z daňového úradu potrebuje zakladateľ s.r.o. získať potvrdenie o tom, že nemá  nedoplatok na daniach či cle, zakladatelia s.r.o. totiž nemôžu mať žiadne daňové nedoplatky. Táto skutočnosť sa obchodnému registru dokladuje prostredníctvom súhlasu daňového úradu so zápisom v obchodnom registri, vydanie súhlasu trvá správcovi dane približne 5 dní. Čo sa týka nedoplatkov v zdravotnej či sociálnej poisťovni, nie je potrebné žiadne dokladovanie – s.r.o. si môžu založiť aj dlžníci v týchto poisťovniach.

Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Do 1.1.2016 bolo potrebné vložiť základné imanie spoločnosti na účet v banke. Od minulého roka však postačí vydať písomné vyhlásenie správcu dane o vložení základného imania do spoločnosti. V tomto vyhlásení správca uvádza výšku splatených vkladov spoločníkov ako aj výšku základného imania. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v zakladateľskej listine či spoločenskej zmluve. Pred podaním návrhu  na zápis s.r.o. do obchodného registra musí každý zo spoločníkov splatiť minimálne 30% svojho vkladu, pričom celková hodnota peňažných a nepeňažných vkladov musí tvoriť minimálne 50% zo zákonom stanovenej hodnoty základného imania. Ak s.r.o. zakladá iba jedna osoba, musí pred podaním návrhu na zápis do OR splatiť celú hodnotu základného imania.

Návrh na zápis do obchodného registra

Po príprave všetkých dokumentov prichádza posledný a najdôležitejší krok na cestu ku vzniku s.r.o. – vyplnenie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Tento návrh musia podpísať všetci konatelia a ich podpisy musia byť úradne overené. Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, nazýva sa aj registrový súd. Okrem priloženia všetkých potrebných dokumentov (zakladateľská lista/spoločenská zmluva, vyhlásenie jedného zakladateľa, súhlas správcu dane, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov, podpisové vzory konateľov, osvedčenie o živnostenskom oprávnení prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti a plnomocenstvo) je potrebné uhradiť správne poplatky (300 Eur). V prípade elektronického podania návrhu sa uhrádzajú poplatky v polovičnej výške (150 Eur). Tento návrh ako aj prílohy je pri osobnom podaní potrebné pripraviť v dvoch vyhotoveniach. Po uskutočnení zápisu do obchodného registra vám súd zašle potvrdenie o zápise ako aj prvý výpis z obchodného registra.

Registrácia na daňovom úrade a používanie elektronickej schránky

Do 30-tich dní odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra ste povinný zaregistrovať spoločnosť aj na daňovom úrade kvôli dani z príjmu právnických osôb. Aj v tomto prípade je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, priložiť kópiu výpisu z obchodného registra a podpísanie tlačiva konateľom. Do 30-tich dní vás daňový úrad zaregistruje a pridelí vám daňové identifikačné číslo (DIČ). Od 1.7.2017 sú všetky spoločnosti povinné používať pri komunikácií s orgánmi verejnej správy elektronickú schránku, do ktorej budú spoločnosti doručované všetky dokumenty týkajúce sa jej činnosti. Prihlasovanie do e-Schránky je možné prostredníctvom web stránky www.slovensko.sk. Po aktivácií e-Schránky budú orgány verejnej správy (predovšetkým súdy) povinné zasielať písomnosti pre spoločnosti výhradne do nej. Písomnosti doručené do tejto e-Schránky majú rovnaké právne účinky ako v prípade klasického zasielania poštou.

Založenie spoločnosti za 249 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie našou spoločnosťou
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

Elektronické schránky pre právnické osoby

Od 1.7.2017 platí pre právnické osoby povinnosť aktivácie a používania elektronických schránok pri komunikácií s úradmi verejnej správy. E-Schránka slúži na prijímanie úradných dokumentov či rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ide o náhradu komunikácie prostredníctvom poštových zásielok v listinnej podobe. Okrem toho slúžia schránky na prijímanie správ či zisťovanie stavu odoslaných podaní. Možné je tiež využívane služby Všeobecná agenda. Táto funkcia slúži na posielanie elektronických podaní (podnet, sťažnosť, žiadosť a pod.). Pre prístup k elektronickej doručovacej schránke je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet či špeciálny prihlasovací kód. Read more

Justiva Nekomentované

Dobrovoľné daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016

Daňové priznanie za predošlý kalendárny rok sú povinné podať tak fyzické ako aj právnické osoby. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  upravuje povinnosť podania daňového priznania – pre niektorých daňovníkov je podanie povinné, pre iných dobrovoľné. V prípade dobrovoľného podania priznania môže daňovník docieliť vrátenie dane od daňového úradu  – ak daňovník platil preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (a základ dane z príjmu nebol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane) alebo  si daňovník neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane u svojho zamestnávateľa.  Daňové priznanie môžu podať aj dôchodcovia, mamičky na materskej dovolenke či študenti. Read more

Justiva Nekomentované

Elektronické doručovanie pre právnicke osoby

Na 1.1.2017 je naplánovaná zmena v komunikácii medzi štárom a firmami, poštovú komunikáciu nahradí elektronická, formou portálu Slovensko.sk. V praxi to znamená, že doručované dokumenty už nebude štát posielať poštou, ale v elektronickej podobe do novo vytvorenej elektronickej schránky. Pri správach doručených do elektronickej schránky platí fikcia doručenia, takže je nutné tieto správy pravidelne čítať. Read more