Justiva Nekomentované

Súhlas správcu dane potrebný na prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne častý a relatívne jednoduchý proces. Vlastnícka štruktúra sa mení často a štát tomu nekladie žiadne väčšie prekážky.

Prevod obchodného podielu musí najskôr schváliť valné zhromaždenie. Výnimku tvoria prípady, kedy spoločenská zmluva vyložene určuje, že spoločník firmy môže svoj podiel prijať bez toho, aby mu to odobrilo valné zhromaždenie.

Je dôležité spomenúť to, že prevod/predaj podielu spoločnosti sa týka  predávajúceho a kupujúceho ako fyzických osôb. Nejde o záležitosť samotnej firmy. Takisto príjem z tohto predaja je majetkom fyzickej osoby, a nie firmy. Tento príjem je potrebné samozrejme zdaniť – jedinou odpočítateľnou položkou je podiel na základnom imaní spoločnosti.

Pri prevode podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným sa vyžaduje aj súhlas správu dane. Tento na zápis do obchodného registra a výmaz z obchodného registra musí získať ako predajca, tak aj kupujúci. Zákon rozlišuje dva prípady pri prevode podielov s.r.o. z pohľadu povinností k správcovi dane:

  • predaj väčšinového podielu eseročky
  • predaj menšinového podielu eseročky

Pri predaji väčšinového podielu s.r.o. sa vyžaduje písomný súhlas správcu dane. Za väčšinový podiel sa považuje minimálne 50 percentný podiel na základnom imaní (minimálne 50 percent hlasov v spoločnosti), ktorý určuje spoločenská zmluva.

Pri predaji menšinového podielu spoločnosti s ručením obmedzeným sa súhlas správu dane nevyžaduje. Stačí predložiť čestné prehlásenie, že predajca ani kupujúci nemajú povinnosť predkladať súhlas správcu dane. Takéto čestné prehlásenie je pred jeho odovzdaním lepšie úradne overiť, hoci zákon to priamo neprikazuje.

Zmeny v spoločnostiach od 99 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 33 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o zmenu v mojej s. r. o.