Justiva Nekomentované

Ochranná známka – informácie

Do majetku firmy nerátame iba jej výrobné kapacity či peňažné prostriedky. Veľmi dôležitou súčasťou majetku modernej firmy je aj jej identita. Sem patrí názov, logo a všetko s tým súvisiace.

V rámci konkurenčného boja je kľúčové sa odlíšiť od konkurencie. Jedným z najpodstatnejších spôsobov, ako toto docieliť, je budovať vlastnú značku, dobré meno a podobne. Budovanie značky nie je vôbec lacné. Firmy musia do vybudovania dobrej značky investovať nemalé finančné prostriedky. Aj za značkou malých firiem stojí mnohoročné úsilie o udržanie si dobrého mena. Read more

Justiva Nekomentované

Ako získať koncesiu na dopravu

Podnikanie v doprave, nákladnej cestnej doprave a aj taxislužbe, je zo strany štátu do veľkej miery regulované. Obe formy podnikania patria do tzv. koncesovaných živností. Na získanie oprávnenia podnikať v tejto oblasti je potrebné získať koncesiu. Získanie tejto koncesie nemusí byť práve najľahšie. Preto prinášame krátky súhrn celého procesu, ktorý má získanie koncesie uľahčiť. Read more

Justiva 25 komentárov

Prevádzkovanie taxislužby – otázky a odpovede?

Aké sú základné podmienky na prevádzkovanie taxislužby?

Prevádzkovanie taxislužby patrí medzi koncesované živnosti. To znamená, že na túto činnosť je potrebné získať od príslušného úradu koncesiu. Za týmto účelom je potrebné mať garanta odbornej spôsobilosti a preukázať finančnú spôsobilosť.

Kde je možné vybaviť koncesiu na prevádzku taxislužby?

Za vydávanie koncesie pre taxislužby je zodpovedný miestne príslušný Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla spoločnosti.

Kde je možné prevádzkovať taxislužbu?

Taxislužbu je možné prevádzkovať iba tam, kde to definuje vydaná koncesia. Koncesia je vydávaná krajom na územie daného kraja. Za určitých okolností je možné rozšíriť územné pôsobenie aj na iné kraje. Musí sa to však stať so súhlasom príslušných krajov.

Je možné podnikanie pod voľnou živnosťou  nepravidelnej prepravy osôb?

Takéto podnikanie nie je možné, keďže tento druh živnosti už neexistuje. Na prepravu  do 9 ľudí je potrebné získať živnosť pre taxislužbu. Toto platí pre všetky druhy nepravidelnej prepravy ľudí – prepravu ľudí na letiská či prepravu ľudí na opatrovateľské služby v zahraničí.

Chcem prepravovať osoby do Rakúska. Je to možné?

Pokiaľ ste držiteľom koncesie pre taxislužbu, tak ľudí do Rakúska prepravovať môžete. V tejto oblasti však legislatíva v Európe nie zjednotená. Je potrebné sa riadiť pravidlami v každej jednej krajine. V prípade Rakúska tak môžete ľudí do krajiny voziť voľne. Opačným smerom to však nie je vôbec také jednoduché. Budete musieť získať špeciálne povolenie v Rakúsku.

Jednoducho – pokiaľ chcete niekoho dopraviť na viedenské letisko, nič vám v tom nebráni. Pokiaľ by ste však chceli niekoho zobrať z viedenského letiska smerom späť na Slovensko, potrebujete rakúske povolenie.

Aké vozidlo je možné použiť na prevádzkovanie taxislužby?

Minimálny vek vozidla je 8 rokov. Meria sa vek od jeho uvedenia do prevádzky. Toto vozidlo je následne možné následne prevádzkovať po dobu platnosti koncesie – teda 10 rokov. Avšak za predpokladu, že vozidlo bude mať platnú STK a EK.

Môže byť vozidlo evidované vo viac ako jednej koncesii?

Každé vozidlo môže byť evidované iba v jednej koncesii. V nej má pridelené evidenčné číslo, ktoré je jedinečné.

Kto môže byť vodičom taxislužby?

Osoba, ktorá je minimálne tri roky držiteľom vodičského oprávnenia

Vodič musí mať minimálne 21 rokov

Vodič musí byť v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony

Vodič musí byť bezúhonný – musí predložiť najviac 3 mesiace starý výpis z registra trestov

Preukaz vodiča taxislužby bez skúšok? Je to možné?

Preukaz vodiča taxislužby získava bez skúšok osoba, ktorá je držiteľom odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby. Táto osoba získava preukaz vodiča taxislužby na základe žiadosti. Nemusí robiť žiadne skúšky.

Akou formou môže byť vodič spojený s taxislužbou?

musí mať s prevádzkovateľom pracovnú zmluvu

prácu môže vykonávať aj ako samostatne zárobková osoba

Aké sú kroky po získaní koncesie na taxislužbu?

Predmet činnosti taxislužby je potrebné zapísať do obchodného registra. Zároveň je potrebné do 30 dní začať taxislužbu prevádzkovať. Ak podnikateľ nezačne taxislužbu prevádzkovať do tohto času, zo zákona mu môže byť koncesia odňatá.

Založenie spoločnosti za 299 €
vypracovanie kompletnej dokumentácie
obsahuje súdny poplatok vo výške 150 €
vypracovanie dokumentov do 24 hodín
konzultácia zdarma
Mám záujem o založenie s. r. o.
Justiva Nekomentované

POSTUP: Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

V tomto roku už budú spoločnosti platiť daňovú licenciu za predchádzajúci rok 2014. Pokiaľ ste však vstúpili do konca roka (podpísali ste pred notárom najneskôr 31.12.2014 Rozhodnutie jediného spoločníka o vstupe do likvidácie, resp. Zápisnicu z VZ spoločnosti), daňovú licenciu platiť nebudete. Likvidácia môže byť zapísaná do ORSR i po 31.12.2014, kľúčový je práve dátum podpisu na rozhodnutí a osvedčenie pravosti podpisu u notára. Read more